Ankieta Słowińskiej Grupy Rybackiej

1. Proszę podać swoją płeć.
2. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy do którego Pan/i należy.
3. Wykształcenie.
4. Do jakiej grypy Pan/i należy?
5. Czy kiedykolwiek składał/a Pan/i wniosek o dofinansowanie lub otrzymał/a dotację za pośrednictwem SGR ?
6. Czy w ostatnim półroczu słuszał/a Pan/i ogłoszenia bądź artykuły o działalności Słowińskiej Grupy Rybackiej w tym możlwiości skorzystania z dofinansowania publiczne przez SGR?
7. Jak ocenia Pan/i ogłoszenia lub artykuły pod względem strony graficznej: układu treści?
8. Jak ocenia Pan/i ogłoszenia lub artykuł pod względem zrozumiałości treści ?
9. Czy w ostatnim półroczu odwiedził/a Pan/i stronę internetową www.sgr.org.pl?
10. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i TAK, prosimy o ocenę strony www.sgr.org.pl pod kątem graficznym.
11. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i TAK, prosimy o ocenę strony www.sgr.org.pl pod kątem łatwości wyszukiwania treści.
12. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i TAK, prosimy o ocenę strony www.sgr.org.pl pod kątem aktualności informacji.
13. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i TAK, prosimy o ocenę strony www.sgr.org.pl pod kątem zrozumiałości informacji.
14. Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju SGR na lata 2014-2020 ?
15. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i TAK, proszę odpowiedzieć w jakim stopniu projekty realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniają się do realizacji celów Strategii.
16. Czy Pana/i zdaniem na obszarze SGR nastąpiły lub nastąpią zmiany społeczno - gospodarcze, które mogą mieć wpływ na dezaktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju SGR? Jeżeli tak, proszę o skrótowe opisanie zauważonych zmian.
17. Czy Pana/i zdaniem istnieje zróżnicowanie w potrzebach między poszczególnymi gminami? Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienie, o jakie różnice chodzi i jak można na nie reagować?
18. Czy zna Pan/i procedury oceny wniosków o dofinansowanie składanych do SGR?
19. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i twierdząco, prosimy odpowiedzieć, czy procedury naboru, wboru i realizacji wniosków o dofinansowanie są przyjazne dla beneficjentów?
20. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces naboru i wyboru wniosków w aspekcie jasności.
21. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces naboru i wyboru wniosków w aspekcie obiektywności.
22. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces naboru i wyboru wniosków w aspekcie sprawności.
23. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces realizacji wniosków w aspekcie jawności.
24. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces realizacji wniosków w aspekcie obiektywności.
25. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 proces realizacji wniosków w aspekcie sprawności.
26. Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach by podnieść ich użyteczność?
27. Czy zna Pan/i kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie składanych do SGR?
28. Jeżeli na pytanie nr 27 odpowiedział/a Pan/i twierdząco prosimy w skali od 1 do 5, czy kryteria wyboru wniosków spełniają swoją rolę,tj. czy są jendoznaczne?
29. Jeżeli na pytanie nr 27 odpowiedział/a Pan/i twierdząco prosimy w skali od 1 do 5, czy kryteria wyboru wniosków spełniają swoją rolę,tj. czy sa obiektywne?
30. Jeżeli na pytanie nr 27 odpowiedział/a Pan/i twierdząco prosimy w skali od 1 do 5, czy kryteria wyboru wniosków spełniają swoją rolę,tj. czy pozwalają na wybór najlepszych jakościowo wniosków o dofinansowanie?
31. Jeżeli składał/a Pan/i wniosek i dofinansowanie, prosimy odpowiedzieć czy przy jego sporządzaniu miał/a Pan/i wątpliwości co do kryteriów wyboru?
32. Czy zna Pan/i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju?
33. Jeżeli na powyższe pytanie odpowedizał/a Pan/i twierdząco, prosimy o odpowiedź, w jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągane wskaźników w zaplanowanym czasie?
34. Jeżeli na pytanie nr 32 odpowiedział/a Pan/i twierdząco, prosimy odpowiedzieć w jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadawalająca, a w jakich budzi wątpliwości?
35. Co Pan/i zdaniem można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
36. Jeżeli na pytanie 32odpowiedział/ a Pan/i twierdząco prosimy o odpowiedź czy przyjęty w strategii system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencji Strategii?
37. Czy zna Pan/i budżet Słowińskiej Grupy Rybackiej przeznaczony na realizacjęLokalnej Strategii Rozwoju?
38. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/ a Pan/ i twierdząco prosimy o ocenę w skali od 1 do 5 adekwatność alokacji budżetu na posczególne cele i przedsięwzięcia.
39. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział Pan/i twierdząco prosimy o ocenę w skali od 1 do 5 wysokość i poziom dofinansowania w stosunku do loklanych potrzeb i możliwości.
40. Jeżeli na pytanie nr 37 odpowiedział/a Pan/i twierdząco prosimy o odpowiedź czy realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegała zgodnie z planem i można ja uznać za zadawalającą?
41. Czy zna Pan/i działalność Słowińskiej Grupy Rybackiej?
42. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedizał/a Pan/i twierdząco, prosimy ocenić w skali od 1 do 5 wizerunek SGR kreowany przez przez podejmowane przez nią działania: profesjonalizm
43. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedizał/a Pan/i twierdząco, prosimy ocenić w skali od 1 do 5 wizerunek SGR kreowany przez przez podejmowane przez nią działania: innowacyjność
44. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedizał/a Pan/i twierdząco, prosimy ocenić w skali od 1 do 5 wizerunek SGR kreowany przezprzez podejmowane przez nią działania otwartość.
45. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedizał/a Pan/i twierdząco, prosimy ocenić w skali od 1 do 5 wizerunek SGR kreowany przez podejmowane przez nią działania: działania aktywność.
46. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i twierdząco, prosimy ocenić w skali od 1 do 5 wizerunek SGR kreowany przez podejmowane przez nią działania: suwerenność, samodzielność.
47. Jak ocenia Pan/i pracowników Słowińskiej Grupy Rybackiej w następujących aspektach: kompetencje merytoryczne.
48. Jak ocenia Pan/i pracowników Słowińskiej Grupy Rybackiej w następujących aspektach: kultura osobista.
49. Jak ocenia Pan/i pracowników Słowińskiej Grupy Rybackiej w następujących aspektach: komunikatywność.
50. Jak ocenia Pan/i pracowników Słowińskiej Grupy Rybackiej w następujących aspektach: umiejętność prowadzenia spotkań, szkoleń.
51. Jaka jest Pana/i zdaniem skuteczność działań Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, prosimy o ocenę w skali 1 do 5 : działania animacyjne.
52. Jaka jest Pana/i zdaniem skuteczność działań Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, prosimy o ocenę w skali 1 do 5 : działania promocyjne.
53. Jaka jest Pana/i zdaniem skuteczność działań Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, prosimy o ocenę w skali 1 do 5 : działania doradcze.